Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot ons nut. En zij roept tot geloof in dien God en betrouwen op hem.

Dat doet het Socialisme niet. Maar wat doet het daarvoor in de plaats?

Niets.

Of het moest dit zijn, dat het den godsdienst laat bestaan als een particuliere aangelegenheid voor wie daar lust in heeft.

Gij kent natuurlijk allen die bewering: »de godsdienst is een private zaak, waar wij als geheel niet mede te maken hebben«.

Maar die bewering is een dwaasheid.

Als ik van avond een wetenschappelijk betoog wilde houden, zou ik hier wijzen op het feit, dat ten slotte de »beginselen« de wereld regeeren, dat in een staathuishoudkundige theorie zich wel degelijk geestelijke beginselen laten onderkennen. En het zou een dankbaar werk wezen, daar eens een paar uur aan te besteden.

Maar ook zonder zulk een wetenschappelijk redeneeren kan ik het wel aantoonen.

Ik wijs op wat ik straks al genoemd heb : de trek van de Socialisten, om telkens er den godsdienst bij te halen en dien telkens af te breken. Dit doet men toch niet met een »private zaak«.

En bovendien:

»Met den godsdienst kunt gij persoonlijk doen, wat gij wilt; wij als partij bemoeien ons daar niet mede«.

Hoort eens: dat laat ik mij niet zeggen. Denkt gij, dat de godsdienst zulk een onbeteekenende kleinigheid is ?

Stelt een ander geval.

Iemand gaat verklaren, dat eerbied voor uw moeder eigenlijk een dwaasheid is. Gij kunt toch niet helpen, dat die vrouw nu toevallig uw moeder is. En hij richt een vereeniging op, waarin men die ouderwetsche gedachten bestrijdt. Een vereeniging van »anti-maternisten«.

De leden zeggen er echter bij, dat elk zelf moet

Sluiten