Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met elk ernstig en degelijk onderzoek. De wetenschap, dat nu niet langer (de uitslag voor ean groot gedeelte van| het toeval afhangt, zal de mogelijkheid vergrooten, de kweekelingen aan het einde van den studietijd waar te nemen, zooals zij werkelijk zijn. Maar dan dient ook te worden gezorgd, dat op geen enkele wijze belet wordt, dat deze eindwaarneming bij de opleiding helder en juist zij. Niet allean door de keuze der gecommitteerden, maar ook door de groote bevoegdheid, die hun wordt verleend, moet van te voren onmogelijk worden gemaakt, dat de opleiders docr zwakheid, eigenbelang of welke andere drijfveer, de onbevangenheid van het eindoordeel trachten te verminderen.

De groote voordeelen van een eindexamen, afgelegd aan de inrichting waar de onderwijzers worden opgeleid, boven een staatsexamen meer of minder los van de opleiding, zijn vooral gelegen in:

1 Den degelijken grondslag der waarneming, die zich over den gansehen duur der opleiding uitstrekt;

2 Den grooten invloed, die het op gedrag, ijver en lust tot studie zal hebben van de wetenschap, dat de uitslag van het eindexamen ook hiervan zal afhangen;

3 Het meer overeenkomen van de waardeering der leerlingen voor de verschillende vakken met het oordeel, dat aan de school over hen wordt geveld;

4 Het zich beter aansluiten van het examen in hm vang en opvatting bij het onderwijs, dat de candidaten hebben genoten, en ook het minder aanleiding geven tot zenuwachtigheid, doordat de wijze, waarop het onderzoek geschiedt, meer overeenkomt met het gewone ondervragen op de school.

De bezwaren, die tegen het eindexamen worden aangevoerd zijn de volgende:

1 Mogelijke oneerlijkheden van hen, die met de opleiding zijn belast om aan ,hunne leerlingen het diploma te bezorgen;

2 Gevaar voor ongelijke waarde der diploma's van verschillende kweekscholen;

3 Verlaging van het peil der opleiding als de controle door het staatsexamen, vervalt.

Teneinde bovengenoemde voordeelen te verkrijgen en de

Sluiten