Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De commissie heeft slechts maar eens het cijfer 4 behoeven toe te kennen. Dan wil men ook aan alle candidaten de akte uitreiken, zegt ge.

Voor 't allerlaatst: mis tot de tweede!

Wat 't percentage der geslaagden betreft, staat Drente onderaan.

O tempora, o mores! Waar blijven de vrije schoolexamens?

Ze .komen! Maar vooraf dient er verband gelegd tusschen opleidingsinri'chtingen en schoolverenigingen. Want de inrichting moet nu opleiden voor een bepaalde soort van scholen: voor Gereformeerde scholen, voor Luthersche scholen, voor scholen bij 't Christelijk Volksonderwijs aangesloten enz. En bij 't examen moeten gedelegeerden mee de akte kunnen onderteekenen, nadat zij mee het werk beoordeeld hadden. Dit laatste evenwel zoo, dat door de gecommitteerden van de Regeering toelating kan toegestaan worden, terwijl de gedelegeerden hun handteekening onthouden. Want toezicht van den Staat mag niet uitgesloten, maar ook die van de school kan! niet gemist.

't Geref. schoolverband, de Vereeniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs, de Vereeniging voor Chr. Volksonderwijs sluiten een overeenkomst -met de opleidingsinrichtingen, waarin de invloed van deze op opleiding en examens wordt omschreven, terwijl deze vereenigingen tevens zekere verplichtingen daartegenover voor haar rekening nemen, als b.v. het verleenen van een bepaald aantal beurzen enz.

Ook de opleiding zelve sta onder toezicht van. die vereenigingen. Want is het waar, dat een examen niet al de waarborgen geeft voor een goede opleiding, dan moet de vereeniging kennis nemen van het onderwijs.

Ook de financieel^ steun van den Staat kan niet gemist worden, ja moet nog worden uitgebreid. Waarom kan de regeering aan een Rijkskweekschool ongeveer f 30.000 aan beurzen verleenen en aan de Bijzondere kweekscholen niet? Is dat billijk? Ook in deze 'geeft meer gelijkstelling, meer vrijheid. Men wil toch niet met een 'paar ton gouds de superieure gaven naar het openbaar onderwijs trekken om dan te kunnen smalen op de inferieure krachten bij het Bijzonder Onderwijs? Hier ligt een gouden koord, die nog verbroken dient te worden. En ofschoon

Sluiten