Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelen uit eigen beginsel strooken of zoo 't kan dit steunen.

Het eind-examen, aldus 't Rapport, wordt afgenomen door een commissie bestaande uit:

a. de leeraren dar hoogste klasse van de kweekschool in de vakken, die op 't examen gevraagd worden;

b. éénen of meer deskundigen, door den Minister van Binnenlandsche Zaken telken jare aan te wijzen als gecommitteerden. Wanneer meer dan één deskundige als gecommitteerde wordt aangewezen, wordt bij de aanwijzing bet vak of de vakken bepaald, waarbij elk hunner meer in 't bijzonder zijn medewerking zal verleenen.

Bij dit artikel zouden we gaarne lezen, dat gedelegeerden van schoolverenigingen ten hoogste tot een getal van drie het recht hebben 't gansche examen en de daarop betrekking hebbende vergaderingen mee bij te wonen. Hun worde inzage gegund van alle stukken 't examen betreffende, teneinde een aanteekening of diploma te verleenen aan de candidaten voor een bepaalde groep van scholen. Het examen blijve gericht op de school en de weldaden van een verbeterde opleiding mogen niet over die school heenwaaien.

Acht de meerderheid der gecommitteerden of der examineerende leeraren het noodzakelijk, zagt 't Rapport, dat de duur van 't examen voor een of meer der candidaten met een dag verlengd worde, dan wordt de belanghebbende daarmee in kennis gesteld door den directeur en hem medegedeeld, welke dag daartoe dooir examinatoren en gecommitteerden is bestemd. Ook hier wenschen we als bij meer zaken van ondergeschikt belang rekening gehouden met voormelde gedelegeerden.

Over de vakken, welke schriftelijk en welke mondeling gevraagd zullen wonden, evenals over andere zaken de techniek van 't examen betreffende zullen we hier niet spreken.

Het examen in de praktijk van opvoeding en onderwijs duurt voor eiken candidaat niet langer dan 2 uren en wordt afgelegd voor een der gecommitteerden, den directeur of een der leeraren van de kweekschool en het hoofd der oefenschool, waar dit examen wordt afgenomen. Gedurende een uur wordt den candidaat gelegenheid gegeven zich onder toezicht van een lid deiexamencommissie voor dit practisch examen voor te bereiden. De klasse, waarvoor en de vakken, waarin hij bij dat onderzoek zal moeten onderwijzen, wordtin hem door de examencommissie

Sluiten