Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 De vergadering, waarin beslist wordt over de toelating, heeft den directeur tot voorzitter en den secretaris van het personeel tot scriba.

18 Al de gecommitteerden en gedelegeerden bezoeken minstens eenmaal in het jaar de opleidingsinrichtingen, waarvan zij de leerlingen mede zullen examimeeren. Minstens eenmaal in 't jaar ontvangen de leer- en oefenscholen van één hunner een bezoek.

19 Naast de te examineeren vakken wordt aan de Kweekschool ook les gegeven in de verdei' verplichte vakken van 't tegenwoordig Kon. Besluit.

• 20 In klasse I is het aantal uren theorie 28.

In klasse II is het aantal uiran theorie 26 en praktijk 2. In klasse III is het aantal ur-an theorie 26 eit praktijk 2. In klasse IV tel het aantal uren theorie 20 en praktijk 8. Aan de candidaten wordt gegeven theorie 8 en praktijk 20 uur.

Dit zijn de minima. Dit aantal uren kan dus verhoogd worden. In dat geval worden voor de theorie nog tenhoogst? 10 uren gesubsidieerd met f 75 per wekelijksch lesuur. Deze meerdere uren kunnen ook besteed worden aan vakken buiten die genoemd in 't Kon. Besluit, mits ze geacht kunnen worden de algemeene ontwikkeling te beoogen.

21 De subsidie bedraagt 't salaris van directeur en vier leeraren volgens regeling als bij de Rijkskweekscholen, vergoeding voor 't gebouw en een dito voor een maximum van 10 uren boven 108.

22 Voor een eigen leerschool wordt gesubsidieerd de salarissen van 't hoofd en verder personeel volgens regeling als aan de Rijksleerscholen vermeerderd met 't gewone bedrag voor den bouw en 't salaris voor een onderwijzer overcompleet.

23 Een candidaat als zoodanig aan een school verbonden heeft een beurs van f 360 per jaar voor ten hoogste twee jaar.

24 Het hoofd der school kan zich bij de practische vorming terzijde laten staan door één of meer onderwijzers met minstens drie dienstjaren onder wier onmiddellijk toezicht en dagelijksche leiding de candidaat werkzaam is; hij moet zich laten bijstaan zoo het aantal candidaten meer dan twee bedraagt. Geen hoofd der school of onderwijzer heeft meer

Sluiten