Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

absoluut beveiligen. Alleen dat verbond is er toe in staat. Daarin heeft de Heere Zijn volk vastigheid gegeven, zelfs tegen zichzelf; want o, dat volk zou zonder dat verbond nog in staat bevonden worden, zelfs te pogen, weêr uit de armen der verlossing los te rakenJ

Godlof; die ark des geloofs wordt bewaard, maar ook behouden, behouden tot Gods glorie, en het schepsel ondanks.

III. Behouden tot Gods eer, het schepsel ondanks.

Als de ark behouden wordt, moet aan het licht treden, hoe daarvan alleen God de eere mag ontvangen. De Heere toch doet het om Zijnszelfs wil; 't is Zijn glorie die in het wereldgericht, en in de behoudenis Zijns volks moet worden verhoogd. Een verheerlijking op tweeërlei wijze. Èn ten opzichte van Zijn volk, èn ten opzichte van de wereld.

In beide gevallen geldt: het schepsel ondanks.

Wat Noach en zijn gezin aangaat, zie, daar lag een belofte Gods, er was een nieuw verbond, dat der genade opgericht. Zoo vinden wij een heilige linie, een verbondsgeslacht: Adam, Seth, Enos. Kenan en zoo verder tot Noach toe. Niet Noach's godsvrucht is de laatste oorzaak van zijn behoud, maar Gods Verbond.

Meer. In dat Verbond is de Christus Gods het middelpunt. In die ark is in den wortel de Christus bewaard. Immers de Zaligmaker zou voortkomen uit de lijn van Noach.

Zoo kon, — goed verstaan: zoo mocht deze ark niet omkomen. Achter de ark vinden we het verbond der genade, en in die ark, in 't beginsel der zaak, den Christus! Hoe zou 't dan mogelijk zijn dat van omkomen sprake kon wezen.

Zeker, Noach wandelde met God, zijn geloof is hem tot gerechtigheid gerekend ; maar was dit alles niet juist vrucht van Goddelijke ontferming, en van almachtige, ook vrijmachtige verbondsgenade? In dat verbond heeft de Heere een vaste verhouding gesteld, tusschen Hem en Zijn volk een onlosmakelijken band gelegd, een onontbindbaar huwelijk gesloten.

Daarom zoo vast en hecht, omdat de Heere zelf de oprichter er van is; en door Zijne vrijmachtige en verkiezende genade en onwederstandelijke Geesteswerkingen zijn volk ondertrouwd heeft in geloof en gerechtigheid. Door het geloof worden alle

Sluiten