Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wisten het: Dit Kind is aller uitverkorenen vrede, door dit Kind zal het geschieden, door dit Kind komt de vrede op aarde!

Zij wisten het: dit van den Heiligen Geest ontvangen, uit de maagd geboren Kind zal door lijden en dood alle vijandschap wegnemen, en zal dan, door Zijnen Geest, Zijnen vrede in de harten brengen van allen, die in Hem gelooven, van allen, die zich met hunnen nood tot Hem wenden.

Zij zagen reeds de vele boodschappers des vredes, die dit Kind zou verordenen, en door wier prediking de Heere het hart zou openen van velen, die tot dusver vijanden Gods waren, zoodat zij geloofden, — allereerst geloofden, dat zij verloren waren, en dat alleenlijk de Heere hen kon redden.

En nu al het overige aan de werking des almachtigen Gods, aan de onwederstaanlijke werking der liefde des Geestes aanbevolen, — de Vredevorst lag in de kribbe! Alsnu zou God de Vader Zijne uitverkorenen den vrede daardoor deelachtig maken, dat Hij hen brengen zoude in het verbond, hetwelk Hij met Christus gemaakt had, en in welk verbond Hij hen zou opnemen, naar Zijne belofte: „Het verbond Mijr.s vredes zal niet wankelen in eeuwigheid", — naar het gebed van den Heere Jesus: „Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, in Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn".

Is uw hart niet brandende in u, gij, die dezen vrede met God deelachtig zijt? is het u niet een liefelijk Evangelie, eene kostelijke daadzaak, wat de engelen in Bethlehems velden bezingen? Stemt gij niet dankbaar in met hun loflied, met volle borst mede zingende dit: Vrede op aarde!?

O, welk een verborgen schat is deze vrede met God! Dat weten zij, die het ervaren hebben, hoe verschrikkelijk het is, als men ontwaart, dat men zonder eenen verzoenden God is; wat de zonde is tegen Zijne heilige Majesteit, en hoe vreeslijk het is voor den verlorene, te weten, dat niets dan oordeel en toorn hem te wachten staat, — ach, dan springen ons als het ware de straatsteenen tegen het hoofd,

Sluiten