Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L E E R R E D E

OVER

1 TIMOTHEÜS 1:15.

Geliefden in den Heere! Met een oud en zeer bekend woord der Heilige Schrift treed ik heden voor u op. Wat echter oud en zeer bekend is, kan ons vaak zoo nieuw worden, als hadden wij het nog nimmer gehoord of nooit zoo in zijnen geheelen omvang verstaan. Voor oude en bekende uitspraken uit den mond Gods zitten wij menigmaal neer als steenen en blokken; het kan ons dan zoo wezen, als zeiden die woorden voor ons niets, zoodat wij er ons in geenen deele mee weten te helpen. Trouwens, het is een wonder van Gods lankmoedigheid en Zijne goedertierenheid over ons in Christus Jesus, dat de oude, trouwe God de meest bekende uitspraken met zulk eene kracht en klaarheid ons altoos weêr in het gemoed wil indrukken, zoodat zij ons telkens geheel nieuw worden, en wij er door vervuld worden van den eenigen troost en de levende hoop op God.

God, de Heere, is daarin onvermoeid; Hij doet dat menigmaal. Menigmaal brengt Hij Zijne oude en bekende woorden met kracht en klaarheid in ons gemoed, als er

Sluiten