Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„bergen openbaarlijk en in de volgende maanden met een wonderlijken

„grooten toeloop gepredikt". (x)

Wie op al deze verschijnselen let zal er zich niet over verwonderen, dat men aan Koning Filips II schreef, dat er in deze landen wel 100.000 waren van het nieuwe geloof. Het deel dat Brabant in dit aantal had, was betrekkelijk groot. Omstreeks 1 550 waren er in Holland en Zeeland

nog niet vele Gereformeerden.

Dat er in de zuidelijke provinciën tal van

Kerkformatie. belijders waren blijkt óók hieruit, dat er reeds vroeg in dit gewest vele predikanten en kerkeraden waren, („consistoriën")

Een ander kroniekschrijver deelt mede, dat er te s Hertogenbosch „verscheiden uit den Magistraat, alsook van het gewone volk in 't ge„heim den nieuwe godsdienst (waren) toegedaan. ( ) En een Hervormde uit dien tijd (3), verhaalt dat in deze stad in 1536 onder de eersten, die daar den zuiveren godsdienst predikten, waren: Henricus Bommelius; later te Wezel; Herman Stuicker of Strycker, als Modet beter bekend, die in 1 560 te Breda was en in 1 566 te Oudenaerde zijn eerste openbare preek hield; Georgius Sylvanus en Johannnes Andelius. Later, doch zeker vóór 1566 was ook Christiaan Sinapius te 's Hertogenbosch, In 1566 waren er de predikanten Cornelis ^X^alraeven en Arnoldus Stuiffart. ( )

De gemeente te Breda werd in 1559 gediend door Adriaen de Kuyper; in 1560 door bovengenoemde Modet; in 1565 door Fransiscus Junius en Lodewijk de Vogel; in 1567 door Fransiscus Adriani en in 1 568 door Johannes Capito. ( ')

Te Limburg werd in I 540 de gemeente door Aegidius Synegorus verzameld, later voor korten tijd gediend door Fransiscus Junius.

Te Venlo was tot 1573 predikant Christiaan Sinapius Venlo.

Velen dezer mannen hebben de acte der eerste Gereformeerde Synode, die te Wezel gehouden werd, onderteekend.

En onze lijst is stellig niet volledig.

') T. E. van Goor. Beschrijü. der Stadt en Lande van Breda 1744 bl 66.

2) Meindersma t.a.pl. bl. 270.

3) Henricus Agijlaeus, wiens aanteekeningen door M. Schookius zijn gebruikt en die in 's Hertogenbosch tot 1579 woonachtig was.

*) Meindersma t.a.pl bl. 270 V.V.

5) Lijst bij 7. E. ü. Goor t.a.pl. 76.

Sluiten