Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vreugde bij de gedachte, dat eerlang al de Joden in het Perzische Rijk als met één slag zouden worden neergesabeld.

Hij heeft zich echter te vroeg verblijd: de galg voor Mordechaï gebouwd, wordt zijn eigen schandpaal en schavot; zijn 10 zonen sterven insgelijks aan het schandhout en allen, die den Joden gram waren, worden, onder de goedkeuring des Konings, neergeveld.

O, laten we dan hieruit leeren om toch nimmer het kwaad te zoeken voor onze naasten; want dat kwaad zou wel eens op ons eigen hoofd kunnen neerkomen.

En waarom zoeken wij het kwaad voor onze naasten ? Is het niet meestal omdat wij, evenals Haman, trotsch en zelfzuchtig zijn; omdat wij, evenals hij, onze eigen eer zoeken, en daarom onszelf willen wreken en onszelf willen verheerlijken? Maar dan zullen ook wij ondervinden, dat onze schoon gevormde plannen in duigen storten, en dat niet zelden het voorgenomen kwaad op ons eigen hoofd neerkomt.

Laten we daarom bang zijn om galgen te bouwen en putten te graven voor anderen ; maar laten we er veel liever naar jagen om, naar het Woord des Heeren, te bedenken alles wat liefelijk is en wèi luidt. Dan toonen wij de vreeze des Heeren te beminnen, en zullen we gaarne een vijfde wenk behartigen, die de geschiedenis van Mordechaï en Esther ons geeft, n.1. dat wij ons geloof hebben te toonen uit onze werken.

Dat deze Israëlieten dit hebben gedaan, neen het wordt ons nergens met zoovele woorden gemeld; maar is in geheel hun optreden zeer duidelijk op te merken.

Allereerst treft ons de teedere zorg van Mordechaï voor zijn nicht en pleegkind Esther.

Immers, toen zij voorloopig in de hofkringen was opgenomen, wandelde Mordechaï eiken dag voor het voorhof van het huis der vrouwen, om te vernemen naar den welstand van Esther, en wat met haar geschieden zou. Hoofdst. 2 : 11. Hierdoor toonde hij een vaderlijke zorg jegens haar te koesteren, terwijl hij ongetwijfeld door kamerdienaren haar de noodige wenken liet toekomen.

Veel sterker evenwel toonde Mordechaï zijn onwrikbaar geloof, toen hij Esther op het harte drukte, dat

Sluiten