Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbereikbaar doel hebben opgegeven, is de geest van scheuring van hen geweken. Het beginsel had zichzelf geoordeeld.

Maar tegenover de voorbijgaande zwakheid staat de blijvende kracht. Zij openbaarde zich vooral in het individueele leven van deze vromen. Het is bekend, welk een zware proef zij jaren lang hebben te doorstaan gehad. De geloofsvervolging heeft zich het felst juist tegen hen gericht: in welk een wereld van lijden, maar ook van liefde en godsvrucht worden wij verplaatst door „Het Offer des Heeren", hun oudste martelaarsboek! Ontroerend is het de brieven en testamenten van deze „slachschaepkens Christi" te lezen. Met het beeld van hunnen Zaligmaker voor oogen, hem navolgend ook in het dragen van hun kruis, hebben zij „in alle gerechtigheid en heiligheid gewandeld als kinderen des vredes". De zedelijke ernst en rechtschapenheid waarmede zij, onder alles getrouw aan hunne overtuiging, gestreefd hebben naar heiligmaking; de kracht en de teederheid van hunne liefde, bovenal de warmte en innigheid van hunne vroomheid: dit alles geeft hun, ook nog na zoovele eeuwen, aanspraak op onze eerbiedige bewondering. Toen een hunner martelaars onder folterende pijnen den geest had gegeven, riep het volk uit: „Dat was een vroom man, is dat geen Christen, soo en isser niet een in de geheele Werelt". Acht gij dit oordeel van een geschokte menigte niet onpartijdig, laten dan de inquisiteurs zeiven getuigenis afleggen. „Nooit", zegt Lindanus tot Jacques d'Auchy, „nooit hebbe ick verhoort dat

Sluiten