Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid der aangezichten" (Daniël 9 : 7). Spreken wil ik u over hetgeen de Heere gedaan heeft; over hetgeen door mij vóór 25 jaren in mijne intreêpreek verkondigd is, toen ik u predikte, dat Jezus is de Christus, van God gesteld tot den éénigen grond des behouds, Die levend is en levend maakt (1 Petr. 2 : 4, 5). Ook heden wensch ik geen andere leer, geen ander Evangelie u te verkondigen. Gij leest mijnen

Tekst: 1 Petr. 2 : 6.

Daarom is ook vervat in de Schrift: Zie, IkleginSion een uitersten hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en: Die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Zoo ga ik u dan prediken d e n v a s t e n o nbedri e gl ijken grond der zaligheid, zooals deze door God zeiven gelegd is; met welken grond niemand beschaamd wordt, die er zich op verlaat.

Gebed.

Gezang 8 : 5, 6.

U zelf genoeg, U zelf gelijk,

Schoon alles buiten U bezwijk,

Schoon werelden verouden,

Gij blijft; Uw Evangeliewoord Zal eeuwig met U ongestoord Zijn kracht en stand behouden.

Dat berg en heuvel nederstort',

Dat klip en rots verbrijzeld word',

Dat aard' en zee verdwijnen;

O God! Uw eeuwig heilverbond Rust op een onverwrikbren grond,

Dien niets kan ondermijnen.

Sluiten