Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de menschen, dat wij aan het kruis gehecht en gedood hebben Hem, Dien Gods liefde in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Maar God heeft Hem uit de dooden opgewekt en Hem door Zijne rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekeering en vergeving van zonden (Hand. 5 : 31). „De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van den Heere geschied en het is wonderlijk in onze oogen" (Psalm 118 : 22, 23). Zoo heeft de Heere God duidelijk en met nadruk verklaard, dat Hij Jezus Christus, den Zoon van Zijn welbehagen, verordineerd heeft tot onzen éénigen Heiland en Verlosser. Deze geldt alléén als de grond onzer zaligheid, door God Zeiven gelegd. Daarom schrijft de apostel van den hoeksteen in Sion gelegd: „die uitverkoren en dierbaar is", d.w.z.: Deze behaagt alléén aan God. Door Jezus Christus alléén hebben wij vergeving van zonden, genade bij God, gerechtigheid en het eeuwige leven. In Zijne gemeenschap alleen zijn wij Gode welgevallig, zijn rechtvaardig voor Hem en kunnen in Zijn gericht bestaan. En elke andere grond is voor God verwerpelijk en een gruwel in Zijne oogen. Eéniglijk heeft waarde bij God, is Hem kostelijk en dierbaar Jezus Christus, Zijn eeuwige en eeniggeliefde Zoon. En gelijk God dezen hoek- en grondsteen van het huis onzer zaligheid heeft gelegd door de zending en verschijning Zijns Zoons in de wereld, zóó legt Hij hem nog heden door het Woord van genade en waarheid, door het Evangelie van de volkomenheid des heils in Christus, door de prediking des geloofs. En of de antichrist in de openbaring van ongeloof en bijgeloof en allerlei eigenwilligen godsdienst al stouter optreedt, — aan den door God gelegden grond onzer zaligheid wordt aller menschen macht en kunst, de wereld-vroomheid en heiligheid te schande. Dood

Sluiten