Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreekt de Heilige Geest: gij zijt gansch zonder heerlijkheid, maar Christus heeft Zijne heerlijkheid op u gelegd; zoo hébt gij de heerlijkheid; of gij ze ziet of niet ziet, zal wel hetzelfde zijn, indien Christus ze maar ziet. In deze heerlijkheid nu, d. w. z. in den volkomen glans der heiligheid en heerlijkheid van God en van Christus, zult gij ook openbaar worden, als Christus zal geopenbaard zijn; mét Hem zult gij geopenbaard worden in heerlijkheid; daarom, omdat Hij zulke heerlijkheid heeft en Hij wel weten zal Zijn woord te vervullen: Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid. Krachtens de vereeniging des geloofs en des Geestes met Christus is het Zijne het dijne, — daarom zult gij niet bedrogen uitkomen. Van de leden, die op de aarde zijn af, en gezocht de dingen, die Boven zijn!

Geliefden! ik hoop, dat gij deze prediking zult hebben verstaan. De zonde is er; zegt: ik ben u gestorven! — De Wet is er met hare eischen; zegt: wat gij zoudt willen eischen, kan ik u niet toonen, doch mijn Vader heeft het alles voor mij in Zijne kasten; het is altegaar het vermogen, hetwelk ik met mijnen Bruidegom heb; Hij zal het mij op Zijnen tijd en naar Zijne wijsheid doen toekomen, zoodat gij aan mij wel niets zult te berispen hebben. — De duivel is er en zegt: gij zult u bedrogen hebben, als gij niet meer hebt dan het geloof! Zegt: Christus heeft mijne zonde op het hout gedragen, en daar is Hij gestorven; Hij ging met Zijn bloed in het heiligdom; wanneer Hij wederkomt, komt Hij zonder zonde, zoo zal dan ook ik zonder zonde bevonden worden in Zijne gemeenschap door Zijns Vaders zegening, waarmede Hij mij in Hem gezegend heeft; daarom laat ik de leden, die op de aarde zijn, sterven en verderven.

Dit alles is ulieden gepredikt, die u bevindt in hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging enz. en in waarheid gaarne daarvan zoudt willen verlost zijn, — gepredikt, opdat gij alleenlijk gelooft en op Christus ziet, u ook eeniglijk aan Christus houdt, opdat gij niet bij uwe leden, die op de aarde zijn, blijft staan of uzelven aan het afhouwen

Sluiten