Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer aanzienlijke vergadering!

In de hedendaagsche studie der godsdiensten spelen de oude volken om de middellandsche zee een onevenredig groote rol. Niet zonder goede oorzaak. De tijd, dat men via de zgn. natuurvolken tot den „oorspronkelijken" godsdienst tracht op te klimmen, begint tot het verleden te behooren. De achter dat streven liggende stilzwijgende vereenzelviging van natuurvolken met primitieve volken wordt gaandeweg als een vergissing erkend. En waarde studie van de religie der natuurvolken niet meer dienst kan doen om animisme, fetichisme, totemisme en wat dies meer zij, als den algemeenen grondslag van alle religie aannemelijk te maken, daar verliest deze studie voor velen hare aantrekkelijkheid.

Toch is het niet alleen het negatieve resultaat op dit terrein verkregen, dat de aandacht van zoovele godsdiensthistorici op voor-Azië, Aegypte en Creta vestigde. De merkwaardige vondsten der laatste decenniën op dit

Sluiten