Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij de hulde der nog ongeboren praeëxistente zielen; Isis, Nephthys, het oosten en het westen, zijn voor en achter hem, komen dan ook voor aan het hoofd- en het voeteneinde der mummiekist; hij de „rijke in vormen" wordt als de voorbij trekkende stralende zonnegod door de hemelgoden begroet; hij is de hpr-dsf, de amoyevrjs, die het leven heeft in zich zelf, en uit zich zelf voortbrengt; of ook: zijne moeder Nut baart hem eiken morgen opnieuw ; langs den hemel reizende, zegt hij: gisteren stierf ik, vandaag leef ik weer; als hij triomphantelijk in het oosten verschijnt, verkondigen Seth en Nephthys zijne komst aan het zuiden, Osiris en Isis aan het noorden, Thot aan het westen en Horus aan het oosten; het heelal moet weten, dat een nieuwe god is opgestaan; hij treedt op of als Rê°. zelf, öf als zijn secretaris, of zijn priester, of zijn oog, of zit in zijn boot, en verschaft Aegypte al de zegeningen van Rêc, ja zelfs is hij verheven boven alle goden, die hem hunne hulde brengen. Hij bestond, voordat de dood of de wereld bestonden, en werd geboren, voordat er hemel of aarde was, voordat er menschen waren, en als hij optreedt, eet hij de goden op, nemend in zich op hun levenskracht.

Zoo zou ik kunnen voortgaan, honderden uitspraken noemend, waar de doode wordt vereenzelvigd metRê0. doch niet met Rêc. zonder meer, maar met de zon in verband met het onstaan van het leven.

Nu had zich Osiris van den heelen kosmos bemachtigd. Nu was alle leven met hem in verband gebracht; het vegetale, animale, astrale; geen levensopenbaring meer, tenzij geosirianiseerd, geen levensheerlijkheid meer, of ze

Sluiten