Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook onze kennis der vóór-israelietische geschiedenis van het land der belofte, het land Kanaan en zijne bewoners, werd gedurende de laatste jaren zeer uitgebreid. Hier hebben inderdaad de nieuwe ontdekkingen eene wereld ontsloten, van wier bestaan onze vaderen slechts een flauw vermoeden hadden.

Israël was een betrekkelijk jong volk. Toen de Israëlieten tusschen 1400 en 1200 voor Chr. Kanaan binnendrongen, was de West-Aziatische kultuurwereld, voor zoover zij van uit Babyion en Egypte beheerscht werd, reeds in een toestand van langzaam verval. Wij staan tijdens den intocht der Israëlieten niet in de vale ochtendschemering der wereldgeschiedenis, maar veeleer in het halfdonker van een stormachtigen avond. I)e oude kuituur van het Nijldal en die in het land aan den Eufraat neigen ten ondergang. Jonge volken maken zich tot den aanval gereed. Babylonië, onder het gezag van een uit het Oosten binnengedrongen niet-Semietisch volk, hield zich, al maakte het nog altijd aanspraak op de wereldheerschappij, slechts met moeite staande tegenover het jonge, zich machtig ontwikkelende rijk der Assyriërs. Egypte werd geteisterd door de troebelen op godsdienstig gebied, die den overgang van de i8dc tot de 19de dynastie voorafgingen, en het kon slechts met de uiterste krachtinspanning zijne heerschappij over Palestina en Syrië handhaven. Met de hoofdstad in het midden van Klein-Azië verhief zich het machtige rijk der Hethieten, dat op allerlei wijze in Syrië en Palestina de tegen Egypte gerichte ondernemingen steunde. Maar dit Hethietische rijk heeft slechts weinig langer dan twee eeuwen bestaan. Aireede bloeide op Cyprus en Kreta

Sluiten