Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

gedeelte des lands tot aan het uiterste Noorden wordt er hevig gestreden. De oorlog begint bij Saroechen in het Zuiden; daarna wordt de vlakte van Jizreël het ïooneel van den strijd, getuige de slag bij Megiddo, in de Annalen uitvoerig beschreven, en de inneming van deze belangrijke stad. Op zijn latere veldtochten verovert hij de steden van Penicië en Noord-Syrië, overschrijdt bij Karkemis den Eufraat en dringt tot Mesopotamië door.

Zijne beide opvolgers bewaarden en versterkten hun erfdeel. Maar onder Amenophis III, die gedurende zijne lange en vreedzame regeering de schatten van Azië voor zijn tempels verspilde, vertoonen zich reeds in het wereldrijk de sporen van verval. Onder hem bereikt Thebe haren hoogsten bloei. De reusachtige bouwvallen van zijn tempels wekken nog heden ten dage de bewondering der bezoekers.

De bouwheer en verkwister werd opgevolgd door den wijsgeer en dweeper op godsdienstig gebied. Amenophis IV stelde zich ten doel de oude goden van Egypte met geweld af te schaffen en alle godsvereering te beperken tot de zonneschijf, die levengevend en levenonderhoudend het heelal doorstraalt en ais wier vertegenwoordiger hij zich op aarde beschouwde.

De Amarna-teksten geven ons een uitstekenden kijk op den toestand van Kanaan en Syrië in dezen tijd. De Egyptische opperheerschappij is zeer verzwakt. En dit is wel de voornaamste reden, waarom het Oude Testament er niet van gewaagt.

Toch hangen de vorsten van Kanaan nog van den Farao af. Hem noemen zij hunnen koning, hunnen heer,

Sluiten