Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kanaan, het belang dier studiën aan te toonen. Houdt mij echter nog eene opmerking ten goede. De beoefenaar der Semietische taal- en letterkunde, die het breede gebied der Assyriologie en ook der Egyptologie voorzichtig ontwijkt, omdat hij meent, dat hier nog zoo veel onzeker is, blijft eenzijdig. En ook dit mag wel eens in het openbaar gezegd worden: dat de wettelijke bepalingen omtrent de examens in de Semietische Letteren geen plaats toekennen aan de studie der Assyriologie, behoort tot een verouderden toestand.

Maar ook voor den Theoloog is bekendheid met den breeden West-Aziatischen achtergrond, die de geschiedenis en den godsdienst van het kleine volk Israël zoo helder doet uitkomen, van het grootste gewicht. En hiermede wend ik mij ten slotte tot U, mijne Hekken Studenten in de Theologie, en inzonderheid tot diegenen onder U, die eerst met hunne studie beginnen. De Theologie, de koningin der wetenschappen, waaraan Gij Uw leven hebt gewijd, onderscheidt zich ook daardoor van menig ander vak van wetenschap, dat zij de meest verschillende gebieden omvat. In de weinige jaren Uwer theologische studie wordt veel van U verlangd, zeer veel inderdaad, als Gij het ernstig opneemt. Derhalve ware het te begrijpen, als wellicht enkelen Uwer de moeilijke studie van het Hebreeuwsch als eenen lastigen plicht beschouwden.

Maar ik zou gaarne bij U geestdrift willen wekken voor dezen plicht. Evenals niemand het Nieuwe Testament kan verstaan, die het Oude niet kent, zoo kan ook hij, die den grondtekst niet kent, het Oude Testament nooit verstaan, zooals een Theoloog het behoort te doen. W ie ook maar één der grootere boeken van het Oude

Sluiten