Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat het eerste betreft — ds. Mulder betoogt met een beroep op den hooggeschatten Appelius, dat ambtsdragers in de Kerk van Christus aan onergerlijke onbegenadigden geen recht mogen toekennen, verleenen of geven op het Avondmaal des Heeren. Immers de Sacramenten zijn niet gegeven om het geloof te werken, maar om het te versterken, daar zij het geloof voeden en slechts wat leeft kan worden gevoed. —

Bepaald noodzakelijk is dat beroep op vader Appelius nu juist niet, waar reeds twee eeuwen vroeger in haar Belijdenis (Art. 35) de Nederlandsche Gereformeerde Kerken zelve hebben uitgesproken dat Jezus Christus het Sacrament des Avondmaals verordend en ingesteld heeft, om le voeden en te onderhouden degenen die Hij al reeds wedergeboren en in het huisgezin Zijner Kerke ingelijfd heeft. Ook leeren zij, in datzelfde Artikel, dat de goddelooze wel het (uiterlijk) Sacrament ontvangen kan tot zijn verdoemenis, maar niet de waarheid des Sacraments d.i. Christus zeiven.

Wanneer nu ds. Mulder schijnt te meenen, dat de uitgetredenen te Veenendaal de stelling zouden verkondigen, dat de Opzieners der Kerk onergerlijke onbegenadigden recht moeten verleenen op den H. Verbondsdisch, dan wil ik — zonder te onderzoeken wie hem dit wijsgemaakt heeft — tot wegneming van dit misverstand hier pertinent verklaren, dat noch ik noch iemand in mijn omgeving één oogenblik er aan denkt, om zulke een onbijbelsch en ongereformeerd gevoelen voor onze rekening te nemen.

Wij gelooven veelmeer, dat den Opzieners der Kerk de bevoegdheid ontbreekt, om aan wien ook recht te geven op des Heeren Avondmaal. Zij mogen een

Sluiten