Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THEOL. UNIV. APELDOORN

llllllIllIHIlillll

Jkm-O 31 98 0001 1 263 O

»wh tt>j»wuw en ^vwvvmww

(Bandontwerp van R. W. P. de Vries Jr.)

Onder dezen titel stellen wij ons voor een reeks van boeken het licht te doen zien welke uitmunten zoowel door uiterlijke welverzorgdheid als door innerlijk gehalte. Zij bedoelen den ontwikkelden lezer in aanraking te brengen met de groote en leidende geesten op 't gebied van wijsheid en kunst. Tot de verschillende bewerkingen mochten wij volkomen deskundigen bereid vinden, die tevens voor inleidingen en, waar noodig, verhelderende aanteekeningen zorg dragen.

In deze reeks zijn reeds verschenen:

Uren met Schopenhauer

Een Keur van stukken uit zijne werken, vertaald en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door

Prof. Dr. Jhr. B. H. C. K. VAN DER WYCK

f 1.50 ing.; f 1.90 geb.

Prof. Valckenier Kips in De Tijdspiegel: „Van dit boek kan men naar waarheid getuigen, dat het, onder zoo veilige en bekwame leiding, werkelijk uren van samenzijn met den echten, levenden Schopenhauer verschaft".

Dr. J. D. Bierens de Haan in het Tijdschrift voor Wijsbegeerte: „Een enkelvoudig beeld van den invloedrijken wijsgeer is hier met vaste trekken ontworpen, terwijl het schoone Duitsch door den vertaler in een even voortreffelijk Nederlandsch is overgebracht".

Uren met Shakespeare

Een Keur van stukken uit zijne werken, vertaald en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door Dr. EDW. B. KOSTER

f 1.50 ing.; f 1,90 geb.

Uren met Spinoza

Een Keur van stukken uit zijne werken, vertaald en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door Dr. J. D. BIERENS

DE HAAN

f 1.50 ing.; f 1.90 geb.

Uitgave der Hollandia-Drukkerij te Baarn

Sluiten