Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is de Naam des Heeren, die is een sterke toren; de rechtvaardige zal daarhenen loopen en in een hoog vertrek gesteld worden. (Spreuk. 18 : 10). O, daarheen, gij allen, die het heil van land en volk bedoelt; gij allen, die bekommerd zijt over het welzijn van Kerk en Maatschappij. Daarheen, gij allen, die door de aanvechtingen van den duivel, de wereld en uw eigen vleesch gekweld, zucht en vraagt: Hoe zullen wij standhouden, hoe in onze zwakheid en krachteloosheid nochtans de overwinning behalen?

„Met onze macht wordt niets volbracht;

Wij zijn alras verloren.

Hij strijdt voor ons, de rechte Man,

Dien God heeft uitverkoren".

Zijn Naam is Jezus Christus. Hij is de sterke God.

Geliefden 1 Nu komt het er op aan, dat wij tot den Heere, den almachtigen God de toevlucht nemen. De toegang tot Zijnen Troon is open door het bloed van Christus. Er is geen heil bij ons en alle vleesch, ofschoon wij het daar altijd zoeken en daarom zoovele teleurstellingen hebben. Maar zullen wij het bij den Heere, den waarachtigen Helper in allen nood, zoeken, dan moeten wij nooden kennen; dan moeten wij zonden en wonden hebben, waarvan wij zeiven ons niet kunnen bevrijden. Ja, dan moeten wij doodkrank zijn, zoodat wij onze ziel niet in het leven kunnen houden. Dan zijn wij een nooddruftig, gansch hulpeloos volk. Wij moeten met alle eigen hulpmiddelen te schande zijn geworden. Ook kunnen wij dan niet meer meêdoen met de krachten der zelfwerkende wereld, zooals zij èn in goddelooze èn in vrome gestalte werkzaam is. Dan moet het met ons gesteld wezen als met David, waar hij nergens uitkomst zag in het zichtbare; slechts omkomen, verderf door den vijand voor oogen had, en in dien nood tot God riep: „Leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zoude zijn." Wanneer wij ons zóó bevinden, van alle kanten in de engte gedreven, en de Heilige Geest ons vrijmoedig maakt om met vertrouwen tot God te gaan, van Hem genadige verlossing te verwachten, — dan ja, worden wij door dien Geest

Sluiten