Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vreezen. Zoover het Oosten is van het Westen, zoover doet Hij onze overtredingen van ons" (Psalm 103 : 8, 10—12). En al deze deugden: gerechtigheid, genade, trouw en waarheid, en zoovele volmaaktheden als er in God zijn, zijn in Christus Jezus geopenbaard tot onze zaligheid. Daarom in Hem is de Naam des HEEREN, en leert de Heilige Geest ons van geen anderen naam der hulp en verlossing en van al ons heil te getuigen en te roemen dan van den Naam des Heeren, Die onze sterkte is in onze zwakheid en ons eene toevlucht blijft in allen nood. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.

Bij het psalmzingen van den Naam des Heeren vallen dan alle namen van vleesch, hoe geëerd en aanzienlijk ook, geheel weg; óók Davids en aller heiligen naam. Alléén de Naam van den driemaal-heiligen God zij lof in eeuwigheid.

Want Uw is 't Koninkrijk o Heer! Uw is de kracht, Uw al de eer,

U, Die ons helpen wilt en kunt, Die in Uw Zoon verhooring gunt, Die door Uw Geest ons troost en leidt, U zij de lof in eeuwigheid.

(Gebed des Heeren vs. 9).

Geliefden! Nu gaat het daarom, dat wij leeren psalmzingen des Heeren Naam, dag bij dag Hem onze geloften betalende, Hem in stilheid lovende voor Zijne ontfermende hand over ons, èn, dat wij e e u w i g I ij k Zijnen Naam prijzen. Zoo verkondigen wij van Gods trouw en waarheid, dat zij zijn van geslacht tot geslacht en dat Zijne goedertierenheid is in der eeuwigheid; verkondigen Zijne gerechtigheid en vertellen de werken des Heeren. O, waar onze oogen worden verlicht om te aanschouwen de daden Zijner genade, de verlossingen Zijner handen; waar wij aan onze ziel ervaren de vertroostingen Zijns Woords, en door Zijnen Heiligen Geest des eeuwigen levens verzekerd worden, — daar wordt onze tong losgemaakt en wij psalmzingen des Heeren Naam, zeggende:

Sluiten