Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zult Gij wonder doen aan de dooden ? Vandaar dat Paulus getuigt: Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zoude (Gal. 2:10).

Zoo zien we ten slotte nog:

Het doel, waartoe de H. Geest ze levend maakt. Paulus zegt, opdat hij Gode leven zoude, d.w.z., opdat een drieëenig God daaruit zou verheerlijkt worden. Het doel is ten andere, opdat Zijne kinderen volgens den hun bekrachtigenden leerplicht als kinderen des lichts zouden openbaar komen, en altijd bereid zouden zijn getuigenis te geven van de hope, die in hen is. Het is de vaderlijke tuchtroede, om ze aan hunne vleeschelijke wellusten der zonde en vleeschelijken schijngodsdienst te doen sterven; neen, nog meer: om ze te brengen tot Christus, die hen anders nooit nut zijn zou, ja om hen dit te leeren verstaan in de bezegeling van Christus' bloed. Want als Gods volk sterft, sterven zij niet in zichzelven en door zichzelven, zij leven ook niet in en door zichzelven, maar zij leven en sterven den Heere, want zij zijn des Heeren. Zij kunnen dus alleen die doodsjordaan niet in- en overkomen, zij kunnen alleen den doodsstrijd niet voeren en doorworstelen, maar wel gelijk de Apostel spreekt in Gal. 2:20: Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vleesch leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij liefgehad heeft en zichzelven voor mij overgeven heeft. Zoo zal het u dus wel duidelijk worden, m.h., dat men door het laatste gedeelte van onzen tekst het eerste pas leert verstaan. En vraagt ge nu : is het sterven van Gods volk dan hun grond voor de eeuwigheid ? dan antwoorden we u: dat zij verre, maar wel is het hun een gewin, daar het leven hun Christi is. Ja, een groot gewin zal het zijn aan al het onze te sterven, en hetgeen van Hem is te aanvaarden voor ons leven.

Hoeveel schijndooden zijn er al geweest, die zich voordeden, alsof zij der zonde dood waren, en later zich weer openbaarden als levende vijanden, ja met den hond tot zijn uitbraaksel terugkeerden ? En hoevele levenden zijn er, die vreezen, dat zij zulk een schijndooae zijn of als zoodanig openbaar zullen komen ? Immers alleen, doordat Gods Woord en wet hun door het levenslicht des H. Geestes de zonde, waartoe zij in staat zijn, helder en ordelijk voor

Sluiten