Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat het ons gelijk de Farizeërs en Schriftgeleerden, die ziende blind bleven en hoorende doof; ja onder al dit dierbaar onderwijs steeds blinder en doover werden, omdat het ons nooit een behoefte is, als een blinde om licht en gezicht te bidden, of als een doove te smeeken om een zuiver gehoor en een opmerkend hart, niet beseffende wat we verloren zijn door onzen ellendigen val in ons verbondshoofd Adam. Daarom : welgelukzalig de mensch, wien dat wonder mag gebeuren (Ps. 32), want die zal in vindenstijd met ootmoed smeekend komen, omdat Hij het eerst tot hem gekomen is. Daarover verspreidt ons tekstwoord dan ook een helder licht. Mocht het den Heere believen Zijn licht te laten schijnen in onze duistere harten en in ons verduisterd verstand, waarom wij dan van 's Heeren wege biddend uw gewijde aandacht vragen om met ons op het onderwerp te letten, n.1.:

Het verloren schaap gezocht en behouden.

Naar welks inhoud wij een oogenblik bij vier gedachten wenschen stil te staan, en zien we dan:

le. De waardij geschetst.

2e. Den ernst betoond.

3e. De blijdschap vervuld.

' 4e. De gelijkenis ontcijferd.

Vooraf hebben wij te letten wie en wat er bedoeld wordt. Wanneer hier gesproken wordt van een schaap, dan wijzen we u op de verlorene schapen van het huis Israëls, waarvan Jezus zelf zegt, dat hij gekomen was om die te zoeken; maar ook wijzen we u op Zijn gansche uitverkoren kerk, vergaderd uit alle volken, natiën en tongen. Komt het u duister voor, dat hier gesproken wordt van één schaap, dan verklaren we u, dat zulks toch geheel overeenstemt met Gods Wooid, omdat Gods volk, de gemeente des Heeren, menigmaal aldus beschreven wordt. Hoort, wat de Heere ervan zegt in Hoogl. 6:9: Een éénige is mijne duive, mijne volmaakte. Er is dus maar ééne gemeente, ééne kerk, één wijf des lams, ééne bruid die Hij ondertrouwt en waar geen tweede tusschenkomt, die nooit meer verbroken of geschonden zal worden. Ja maar, zoo werpt men ons tegen, dit is een verlorene, een dwalende. Wij antwoorden u: de Waarheid spreekt hier objectief, zooals zij in Christus volmaakt en Zijn wettig eigendom zijn, uit de baarmoeder des dageraads (Ps. 110.) Doch subjectief zijn zij in het

Sluiten