Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dend zwaard. Hier evenwel is de strijder gewapend met een boog, waarmede Hij de pijlen Zijns Woords afzendt en waarmede Hij uit de verte en van nabij het hart Zijner vijanden kan treffen. En op Zijn hoofd draagt Hij een kroon, als teeken van de zekerheid der overwinning — want Zijne overwinning is reeds in den raad Gods vastgesteld. Of staat er niet geschreven: „Ik toch heb Mijnen Koning gezalfd over Zion, den berg Mijner heiligheid"? Zit Hij niet reeds als overwinnaar over al Zijne vijanden aan de rechterhand Gods? En wat daar geschreven staat is hier vervuld en wordt al meer en meer vervuld. Daarom is Hij een van eeuwigheid gekroonde overwinnaar. Hij heeft overwonnen en Hij gaat uit overwinnende, opdat Hij overwonne. Niets kan Hem tegenhouden, Hij is onwederstaanbaar in Zijn overwinningstocht. Alles, wat Hij heeft: Zijn ros, Zijn boog, Zijn pijl, het is alles toegericht tot den strijd en de overwinning. Alle blijvend verzet loopt dan ook ten laatste op ondergang uit. Alle verwerping en tegenstand tegen Zijn woord brengt niet anders dan verderf. Onderwerping, onderwerping aan dat Woord; onderwerping aan hetgeen dat Woord van ons menschen zegt, als geheel verloren en verdoemelijk voor God; onderwerping aan dat Woord dat ons Christus predikt, als alles weer hebbende opgericht, alles weer hebbende hersteld, alles hier boven in orde hebbende gebracht, wat wij hebben verdorven en voortdurend weer bederven, — dat wil de koninklijke Ruiter op dat paard. Daarom kampt Hij tegen alle hoogmoed en eigengerechtigheid, tegen allen eigendunk en aanmatiging; tegen dat niet willen zijn als andere menschen; tegen dat iets willen zijn, als men niets is; teeen dat zich zeiven willen rechtvaardigen, en alzoo het Lam de eer en de roem ontnemen. En al degenen, die naar dat Woord niet willen doen, na dat Woord gehoord te hebben, die zal het, naar luid van datzelfde Woord, nog

Sluiten