Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij zijn uitgebluscht als een doornenvuur. Overwonnen, overwonnen heeft de Leeuw uit Juda's stam. O, hoor maar het triumfgeroep: „Het is volbracht.... Vader, in Uwe handen beveel Ik Mijnen geest!" En nu als Overwinnaar over zonde, dood en hel is Hij ten hemel gevaren. Gezeten aan de Rechterhand des Vaders, is Hij thans met eer en heerlijkheid gekroond. En nu trekt Hij uit in Zijn gezanten, hun bevelende uit te gaan in de geheele wereld om allen volken te prediken: genade, barmhartigheid en vrede; te prediken het vroolijk makende Evangelie, dat hun strijd is vervuld, hunne zonden zijn verzoend en dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen voor al hunne zonden. Ja, in Zijne dienaren en gezanten trekt Hij uit op het reine en onvervalschte Woord, „vermanende een iegelijk mensch en leerende een iegelijk mensch in alle wijsheid, opdat Hij een iegelijk mensch volmaakt stelle in Hem."

Alle vermoeide, met schuldbeladene en moegewerkte zielen doet Hij rusten in Zijn geheel eenig goed en heerlijk werk; dat werk, dat geheel af is, waaraan niets ontbreekt, maar dat geheel volbracht is. Ja al wat verloren is, al wat zich schuldig weet en den eeuwigen dood waardig, roept Hij toe: Wilt ge genade, wilt ge pardon, wilt ge vrij uitgaan? dan naar Golgotha heen! Op Golgotha verneemt gij van de vergeving uwer zonden. Op Golgotha is alles in orde gebracht, zoodat gij vrijmoedig genade kunt eischen. Op Golgotha is moordenaarsgenade voor moordenaars met moordenaarsgeloof, zoodat het Paradijs is geopend voor den grootste der zondaren. Op Golgotha is alles doorgeleden en doorgestreden, opdat gij zoudt kunnen scheppen met vreugde uit de fontein des heils genade voor genade. Ja op Golgotha spreekt God zondaren vrij. Spreekt heilig, die het niet zijn, maar door en door onheilig zich weten. En wanneer zij dan die waarheid van hunne onheiligheid telkens weer gewaar

Sluiten