Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan te toonen, dat juist de echte natuurwetenschappelijke denkwijze tegenwoordig in volle overeenstemming is met de geesteswetenschap. Evenmin als er tegenspraak bestaat tusschen geesteswetenschap en natuurwetenschap, kan deze met recht gevonden worden tusschen geesteswetenschap en het godsdienstige leven. — Over belangrijke punten in dit opzicht sprak ik in de eerste voordracht, die ik hier gehouden heb. Het is mijn overtuiging, dat niemand van een godsdienstig oogpunt uit bedenkingen kan opperen tegen de geesteswetenschap, die ernstig de stem* ming overweegt, welke blijkt uit hetgeen in die voordracht werd uitgesproken. Ik wil heden op een bijzonder punt aantoonen, hoe iemand, die midden in het wetenschappen lijke leven van een bepaalde godsdienstige overtuiging staat, niets tegen geesteswetenschap in kan brengen, wans neer hij slechts van goeden wil is. Ik wil aantoonen, hoe men van het standpunt der wijsbegeerte van Thomas van Aquino, die door de katholieke kerk als zuiver christelijk wijsgeer wordt erkend, over de hier bedoelde geesteswetenschap kan denken. En wat ik mij in dit opzicht veroorloof te zeggen, zou ook toegepast kunnen worden op de verhouding van een protestantsch gekleurde denk* richting tot de geesteswetenschap.

De wijsbegeerte van Thomas van Aquino onderscheidt tweeërlei mogelijkheid om kennis te verkrijgen: in de eerste plaats zoodanige kennis, die uitsluitend uit de godde* lijke openbaring kan voortvloeien, kennis, die de mensch aanneemt, omdat hij in die openbaring den grondslag voor haar waarheid ziet. Zulke waarheden zijn volgens Thomas van Aquino, die der drieëenheid, de leer aan* gaande het begin van het bestaan der aarde in ver* band met het begrip tijd, de leer aangaande den zonde* val en de verlossing, die der inkarnatie van Christus in Jezus van Nazareth, en de leer der sacramenten. Thomas is de opvatting toegedaan, dat de mensch, die het wezen van zijn kenvermogens begrijpt, niet zal

Sluiten