Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trachten door inzichten, die hij uit zichzelf verkrijgt, de genoemde waarheden te vinden.

Behalve deze zuivere geloofswaarheden bestaan er voor Thomas van Aquino andere waarheden, die de mensch door de krachten van zijn eigen kenvermogen kan leeren onderscheiden. Zulke waarheden zijn voor Thomas van Aquino de praeambula fidei. Daartoe rekent hij al die waarheden, welke betrekking hebben op het bestaan van een goddelijk*geestelijk beginsel in de wereld. Dus op het bestaan van een goddelijk*geestelijk beginsel, dat schepper, bestuurder, onderhouder, rechter der wereld is; dat is niet uitsluitend geloofswaarheid, maar een kennis, die door menschelijke krachten bereikt kan worden. Verder ligt in het bereik van de praeambula fidei dat* gene, wat betrekking heeft op de geestelijke natuur van het menschelijk bestaan, en bovendien nog dat, wat leidt tot het juiste onderscheiden van goed en kwaad, verder de kennis, die den grondslag leVert voor de ethika, voor de natuurwetenschap, voor de schoonheidsleer en de anthropologie.

Men kan zich nu geheel op het standpunt van Thomas van Aquino stellen en erkennen, dat eenerzijds de ge* loofswaarheden door de geesteswetenschap niet in hun karakter aangetast worden en dat anderzijds alles, wat door die geesteswetenschap wordt uiteengezet onder het bereik der praeambula fidei valt, indien men dit begrip slechts volgens de juiste bedoeling van de Thomistische wijsbegeerte opvat.

Voor de geesteswetenschap bestaat er namelijk een ge* bied van kennis, dat in de onmiddellijke nabijheid zelfs van de menschen ligt en dat op dezelfde wijze behandeld moet worden als de geloofswaarheden op een hooger gebied. De mensch moet in het dagelijksche leven iets door mededeeling aannemen zonder dat het medegedeelde ervaring voor hem kan zijn; namelijk het weten van hetgeen er met hem gebeurd is tusschen het tijdstip zijner

Sluiten