Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men deze dingen werkelijk zal doorzien, des te meer zullen de vijandige gezindheden tegenover de geestes* wetenschap verdwijnen.

Wie echter reeds nu tot een erkennen van het geestes* onderzoek is gekomen, zal zich over de vijandige gezinds heden troosten in het bewustzijn, hoe het met andere dingen is gegaan, die gemakkelijker toegang krijgen tot de uiterlijke wereld, omdat ze spreken tot het nuttigheids* beginsel. Nu, in de 19de eeuw zijn de spoorwegen inge* voegd in het leven van de beschaafde menschheid. Een bestuurslichaam, dat destijds bekende autoriteiten onder zijn leden telde, had op een bepaalde plaats te beoor* deelen of men een spoorweg zou aanleggen of niet. De geschiedenis is vaak verteld geworden. Het oordeel werd zooaïs de overlevering luidt, aldus uitgesproken: Het is beter geen spoorwegen aan te leggen, want de menschen die daarmede zouden reizen, zouden hun gezondheid be* nadeelen. En indien er toch nog menschen te vinden waren, die zich daaraan wilden blootstellen en men voor hen spoorwegen zou willen bouwen, dan zou men ten minste rechts en links van de spoorbanen hooge schut* tingen moeten aanbrengen, opdat degenen, waaraan ze voorbijrijden althans geen nadeel aan hun gezondheid zouden ondervinden. — Ik vertel zulke dingen niet, om den spot te drijven met diegenen, die door hun eenzijdigheid tot zulke oordeelvellingen komen. Men kan namelijk een mensch van groote beteekenis zijn en toch zulk een fout maken. Wie een tegenstander vindt van zijn werk, moet dien tegenstander niet zonder meer voor dwaas of kwaadwillig uitmaken. Ik vertel van tegenwerp kingen, die zoo menig ding ondervonden heeft, veeleer met de bedoeling; dat de aanblik van zulke tegenwer* kingen aan hem, die er aan blootgesteld is, de juiste ge* voelsrichting zal geven.

Heden ten dage zal men in de verste verten niet ge* makkelijk iemand vinden, die niet verrukt is, wanneer hij

Sluiten