Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE ZITTING. (Voorloopig.)

Maan-Commissie: Dr. Balthasar, Ariel, Hilarion. Commissie van de Aarde: Anselmo, Victor, Hector.

Dr. Balthasar. Het zij mij vergund U mijne Heeren ! met een enkel woord hartelijk welkom te heeten op onze Maan. Gaarne spreek ik den wensch uit dat Gij van uw maantocht al de voldoening moogt smaken, die Gij er u van voorgesteld hebt. Misschien doe ik het best maar dadelijk een korte toelichting te geven van het door u ontvangen telegram. Ik kan er inkomen dat het korte telegram in het eerste oogenblik een eenigszins vreemden indruk gemaakt heeft. Laat ik onverwijld mogen verzekeren dat het niet zoo kwaad bedoeld was, het zal alles nog wel meevallen. Wij lijken grimmiger dan wij in werkelijkheid zijn. Maar wij maanbewoners zijn er niet voor te vinden duur verworven overtuigingen krachteloos te maken door gladde beleefdheidsformules. Wat ik bedoel, zal spoedig duidelijk worden.

Laat ik nu geleidelijk enkele punten mogen toelichten. In ons telegram staat dat gij niet alleen inlichtingen moogt vragen, maar ook geven. Natuurlijk zullen uw ophelderingen gaarne aangehoord worden, maar bepaald noodig zijn zij niet, wij zijn volkomen op de hoogte van uw onderwijsstelsel en van uw geheele Nederlandsche cultuur. Wij zijn hier namelijk toegedaan de Stoïsche of liever Neoplatonische leer van de „sympathie aller dingen." (ov/Miadeia z&v öXwv). En dat bevalt ons best. Volgens die leer loopt

Sluiten