Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen, en misschien eigen levenswerk al te belangrijk te achten, ik zie ze duidelijk en hoop ze te vermijden. Onder uw aandacht breng ik de vraag: welke questies en gezichtspunten beheerschen heden ten dage onze Protestantsche, ook onze Nederlandsche, theologie?

Voor een halve eeuw begon zich aan den horizon der theologische studiën de godsdiensthistorie te vertoonen, en wekte zeer uiteenloopende stemmingen. Door een man als Max Muller met zijn boeienden stijl ingeleid, vooral door zijn allerwege gelezen Essais (Chips), werd zij in Nederland vroeger dan elders begroet. Toch was er verdeeldheid en heerschte ook ten onzent een atmosfeer van verlegenheid. Schoorvoetend slechts wilde men er een plaatsje voor inruimen. „Onbekend maakt onbemind": dit bleek sterk uit de houding van invloedrijke en geleerde mannen. Men redeneerde dapper er op los zonder aan den omvangrijken arbeid op dit terrein zich te wagen, ja zonder eigenlijk besef te hebben van den aard en den omvang dezer studiën. De toen nog onder de theologische vakken gedoceerde theologia naturalis, later herschapen tot Geschiedenis der leer aangaande God, scheen de aangewezen plaats, en gelegenheid te over (zoo meende men) te leveren om het nieuwe

Sluiten