Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organisatie der onderneming is rneer dan voorheen beperking van eigen bemoeienis met onderdeelen, juiste keuze van medearbeiders, alomvattende kijk op het geheel vereiseht. De psychologische gesteldheid van den ondernemer is van overwegende beduidenis — en in het gebruik, thans van den term kapitalisme gemaakt, komt die beteekenis niet tot haar recht.

En eindelijk betreft onze vijfde opmerking een waarschuwing tegen het leggen van een te nauw verband tusschen het kapitalisme en het Calvinisme.

De voorstelling van hen, die het kapitalisme opvatten als een verschijnsel van den nieuwen tijd, vindt steun in de geschiedbeschouwing, die voor de verklaring van den „kapitalistischen geest'' naar het Calvinisme teruggrijpt en van een onmiskenbaar parallelisme tusschen beide gewaagt.

MaxWeber heeft in zijne opzienbarende studiën over Die protestantische Ethik und der „Geist" des Kapitalismus1) dien samenhang verdedigd.

Hij werd getroffen door het feit, dat de beroepsstatistieken in Duitschland aantoonen, hoe percentsgewijze weinig katholieken aan het moderne bedrijfsleven deelnemen. Een verschijnsel, te meer opvallend, daar godsdienstige minderheden, die zich overheerscht gevoelen, doordien slechts weinige politieke ambten voor haar aanhangers openstaan, zich gemeenlijk bijzonder krachtig aan de economische actie wijden. Het onderzoek naar de beginselen, welke uit de levensbeschouwing der onderschei-

x) In Archiv für Sozialwissen schaft und Sozialpolitik, bandl 20, bldz. 1 en vlg., en baind 21, bldz. 1 en vlg. Naar aanleiding van de scherpe kritiek, door R ach fa hl geoefend in de Internationale Woch,enschrift, verscheen in Archiv, band 30, bldz!. 176 en vgi, Antikritis'ches zum „Geist" des Kapitalismus, terwijl het verweer wordt voortgezet in Antikritisches Schlusswort zum „Geist des Kapita1 i s m u s", in Archiv, band 31', bldz. 554 en vlg.

Sluiten