Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te doordringen, dat dit nieuwe vlak; — of anders het eindpunt: Christus wederkomst, — niet daar zat zijn dan nadat de oordeelen zijn vol geworden. Ook dit is voorspeld. En tot dit vol worden behoort tevens het oordeel der verharding.

Merk het op:

Het einde van den gevloekten wereldoorlog is nog niet te zien. Europa, ja heel de wereld is in waanzin, ja 't lijkt soms als van den duivel bezeten. Of men al voorrekent, gij volkeren gaat op deze wijze uw staatsbankroet tegemoet, of men al de gegevens voorhoudt die wijzen op zoo goed als zekeren hongersnood, in beperkter of breeder kring; of men al predikt, dat deze stroomen menschenbloed roepen om wraak ten hemel, of men al...; het geeft niets; het vechtdilirium heeft nu eenmaal de menschheid aangegrepen, en het staat te vreezen, dat het zal zijn en blijven op leven ert dood een voortgaan op dezen heilloozen weg. De vredesonderhandelingen of liever pogingen daartoe gelijken meer op vredesverwarringen. En inmiddels zinkt de maatschappij.

Wie ziet achter deze vechtfronten nu niet, hoe de maatschappij der volkeren gedoemd wordt tot ineenstorten? Welk een geslacht zal onder deze omstandigheden opgroeien; welk een verwarring en ruïne op stoffelijk en geestelijk gebied zal het einde zijn. Een bchrikmonster doemt uit dezen bajert van ellende op: een Europeesche revolutie. Waarbij de oorlog zelve in schrikkelijkheid en bangheid van menschenwee zal overtroffen worden.

Maar wat nu onder dit alles het allerschrikkelijkst is? De verharding. Dit is het oordeel dat alle andere in de schaduw stelt. En het is voorspeld.

Men behoeft geen diepzinnige betoogen te houden over de vraag: of de oorlog nog religie-winst zal afwerpen? Journalisten, die (zooals onlangs nog in liberale bladen in ons vaderland geschiedde) in bewusten ernst hun tijd zoek brengen met het schrijven van artikelen, waarin zij min of meer spotlachend willen betoogen, dat de oorlog toch ook al niet veel bekeering teweeg brengt, — moeten toch werkelijk niet denken, dat zij daarmede nu eens een bijzonderen zet doen tegen geloof en religie. Dienaangaande kunnen zij bij het eerste het beste zelfs ongeletterde maar godvreezende oud-moedertje dat haar bijbel kent. onderricht ontvangen.

Sluiten