Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Tot zoover over ons eerste punt, waaruit ons gebleken is, dat Nebukadnezar tevergeefs voor het oordeel gewaarschuwd werd. Ons tweede punt sluit zich hiec vanzelf bij aan, en wij zien dan nu, hoe de koning door het oordeel getroffen werd, om dit eveneens op onze eeuw toe te passen.

Het geschiedverhaal geeft het ons weer.

De koning had zijn snoevende woorden nog niet geheet uitgesproken op het dak van zijn paleis, toen er een stem uit den hemel viel, zeggende: „U, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd: het koninkrijk is van u gegaan 1" Het oordeel bepaalde zich echter niet tot de wegneming zijner koninklijke macht. De Godsstem voegde er immers aan toe: „Men zal u van de menschen verstooten, en uwe woning zal bij de beesten des velds zijn ; men zal u gras te smaken geven als den ossen, en er zullen zeven tijden over u heengaan, totdat gij bekent, dat de Allerhoogste over de koninkrijken der menschen heerschappij heeft, en dat Hij ze geeft aan wien Hij wil".

Deze profetie werd op staanden voet vervuld. Nebukadnezar was ongetwijfeld een groote geest met een genialen veldheersblik. Maar God Almachtig raakt met zijn vingertoppen dat machtige, denkende hoofd aan, en nu wordt zijn brein beneveld en verward; de man wordt van zijn hoogmoedige verstand beroofd; en als een krankzinnige wordt hij van zijn troon, uit zijn paleis, en uit het midden der menschen verstooten. Wij verplegen deze getroffenen met groote zorgvuldigheid, en dit hebben wij te danken aan den geest der ontferming, die met Christus in de wereld gekomen is. In oude tijden verstiet men die ongelukkigen echter en brak alle gemeenschap met hen af, alsof zij een Kains'-merk op het voorhoofd droegen.

Nebukadnezar moet zich dan ook bij het redelooze vee voegen. Zijn uiterlijk wordt natuurlijk geheel verwaarloosd.

Sluiten