Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der loge geschikt waren gemaakt om als arbeiders ten nutte der menschheid op te treden.

Wie daaromtrent nader wenscht te worden ingelicht, verwijs ik naar grootere werken, o.a. naar het boven aangehaald werk van den hoogleeraar in het volkenrecht aan de Université Libre te Brussel, Ernest Nys: „ Le droit international et la franc-maiponnerie". Overigens spreken de namen van zooveel groote mannen die tevens lid der Orde waren reeds vanzelf voor de juistheid van de hier, met instemming, van elders overgenomen stelling.

Intusschen worde op dit feit niet de nadruk gelegd. Behalve op de groote feiten die de wereldgeschiedenis te zien geeft, zou immers, en met nauwelijks minder recht, gewezen moeten worden op de tallooze feiten, die nooit in geschiedboeken worden vermeld, maar die voor de geleidelijke evolutie der menschheid toch ook van zoo'n oneindig belang zijn, feiten als alledagen voorkomen in het gewone maatschappelijke leven. Het is niet gering te achten, dat in de wereld ruim drie millioen mannen leven die de plechtige gelofte hebben afgelegd èn hun eigen leven te doen zijn in overeenstemming met het ware mensch-zijn, èn zich toe te wijden aan de belangen der menschheid. "Wat zij doen blijft, voelbaar, beperkt slechts tot hunne naaste omgeving, hun gezin, hun ambtskring, hun werkplaats, maar breidt van daar, wij kunnen dit met groote zekerheid aannemen, zijn zegenrijke werking verre uit daarbuiten. De steen, in het watervlak geworpen, doet zichtbaar slechts enkele kringen rondom zich ontstaan, maar zijn werking doet zich gevoelen ver daarbuiten.

IV

VERDRAAGZAAMHEID

17. Het wezen der verdraagzaamheid. — Er is nog iets waarop in dit verband mag en moet worden gewezen. Den

Sluiten