Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwen die de geestesrichting der vrijmetselarij bezit en zich verbonden heeft hare beginselen in het leven voort te dragen.

Dit leidt tot tweeërlei consequentie; het spreekt niet van zelf dat ieder lid der Orde in waarheid vrijmetselaar is; aangenomen moet worden dat vele niet-leden die hoedanigheid wel bezitten.

Wat het laatste betreft, erkent ieder onzer dan ook dat er vele „vrijmetselaren zonder schootsvel" zijn, die hij gaarne in zijne broederschap opgenomen zou zien, maar die mogelijk niet tot haar kwamen omdat zij haar niet kenden of geen gelegenheid hadden haar te leeren waardeeren.

Wat het eerste betreft, is ieder lid der Orde zelf bescheiden genoeg om niet te verklaren dat hij vrijmetselaar is al streeft hij er naar. „Niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar ik jaag ernaar". Of hij het werd mogen anderen beoordeelen.

De aanneming tot lid der Orde is echter voor zijne medebroeders ten zijnen aanzien een bewijsmiddel voor vrijmetselaar-zijn, dat als afdoend wordt.beschouwd zoolang niet het tegendeel is gebleken.

23. IP aarborgen voor juiste detectie. — Er is reden om die aanneming als zoodanig te beschouwen.

De aanneming tot lid der Orde geschiedt niet dan nadat door zoo uitvoerig mogelijk onderzoek en door herhaalde samenspreking de overtuiging gevestigd is dat de candidaat inderdaad door de beginselen der vrijmetselarij wordt geleid Sedert eenige jaren is onder het Nederlandsch Grootoosten nog de waarborg ingevoerd dat geen besluit tot aanneming, door eene loge genomen, tot receptie leiden kan zonder dat dit besluit door het Hoofdbestuur der Orde — buiten Nederland door een ten deze het Hoofdbestuur vervangend lichaam .— is bekrachtigd.

Het was noodig dit te bepalen, omdat nu en dan was gebleken dat de onderzoekers zich in den persoon der candi-

Sluiten