Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer krachtig zijn geweest, is sinds ruim anderhalve eeuw het Grootmeesterschap steeds door een lid van dat Huis bekleed geworden. Sedert lange jaren is de hertog van Connaught Grootmeester en er is eenige reden om in den tegenwoordigen Prins van Wales, dan wel in zijn broeder, den hertog van York, beiden lid der Orde, zijn toekomstigen opvolger te zien. Bij ons is Prins Frederik van 1816 tot zijn dood Grootmeester nationaal geweest en bekleedde later Prins Alexander den Grootmeesterzetel.

De Grootmeester wordt bijgestaan door een College van Grootofficieren tezamen met hem het Hoofdbestuur vormend. Een der Grootofficieren, geroepen tot vervanging van den Grootmeester, draagt den titel Gedeputeerd Grootmeester. Onder het Nederlandsch Grootoosten hebben wij bovendien Gedeputeerde Grootmeesters in Nederlandsch-Indië en in Zuid-Afrika, bestemd om daar den Grootmeester en het Hoofdbestuur te vertegenwoordigen.

Provinciale en Districtgrootloges zijn afdeelingen van de grootmachten, omvattend de loges buiten het eigenlijke land van vestiging, in Engeland buiten Londen. Nederland heeft drie Provinciale Grootloges in resp. Nederlandsch-Indië, Transvaal en overig Zuid-Afrika.

De wetgevende macht wordt in elke grootmacht uitgeoefend door een vertegenwoordigend lichaam, welks samenstelling niet in alle landen dezelfde is. In Nederland wordt het gevormd door de afgevaardigden der loges in Nederland met de vertegenwoordigers der loges in de overzeesche gewesten.

39. Andere bonden. — Het spreekt vanzelf dat naast de genoemde organisaties, grootloges en loges, ook andere aaneensluitingen van vrijmetselaren kunnen bestaan. Zoo kent Nederland logebonden, die zich voornamelijk ten doel stellen de onderlinge aanraking tusschen vrijmetselaren van een of meer provincies te bevorderen. Zoo bestaat in Duitschland een zeer krachtige, thans ongeveer 25.000 leden tellende,

Sluiten