Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhaal: Danae's vader verbergt haar in een bronzen vertrek onder de aarde, doch Zeus houdt als gouden regen gemeenschap met haar en als Perseus, de groote held (eig. een personificatie van den Doodsgod ') geboren is, wordt het kind met de moeder door Akrisios in een xiartj aan de golven toevertrouwd (vgl. het verhaal van Mozes), doch beiden worden in het leven behouden. Wie de lijst nagaat door ons medelid Bolkestein voor den oudsten tijd samengesteld van te vondeling gelegde kinderen2), zal vinden, dat steeds in zulk een geval een god of halfgod als vader optreedt en dat daardoor het jonge kind geteekend wordt als een wezen van abnormale potentie, hetgeen tevens beteekent: voor de normale samenleving niet geschikt en dus door die samenleving uitgestooten. Vatten we dit alles samen, dan zien wij ongeveer het volgende.

Het geloof in het „van God geschonken kind", in de dióoóoToi of Adeodati beteekent in de Genesisverhalen oorspronkelijk: het kind met een goddelijken Vader 3). Dit diepgewortelde geloof trekt zich echter hoe langer hoe meer van de oppervlakte terug; het treedt echter met kracht weer in zijn oude rechten bij een jonggeborene van bijzondere beloften, het doet dit met ongemeene kracht daar, waar een dubbele geboorte het twee-vaderschap met huiveringwekkende duidelijkheid scheen te bewijzen. Het goddelijke vertoont hier duidelijk de slechts schijnbaar onderling tegengestelde eigen-

') F. Altheim, Arch. f. Rel.-Wiss. 27, 1929, 35—52.

2) H. Bolkestein, Het te vondeling leggen in Athene (Tijdschr. v. Gesch. 37, 1922, p. 7 (overdruk), vgl. ook denz., The Exposure of Children at Athens (Class. Philology XVII, 1922, 222 sqq.)

3) Vergis ik mij niet zeer, dan ligt deze trek toch inderdaad ten grondslag aan het merkwaardige verhaal van Gen. 4, 1 vlg., waar Eva bij de geboorte van den eerste der tweelingen, Kain, getuigt; „ik heb een man, Jahve, gekregen". Ons medelid Böhl in Tekst en Uitlegt, p. 77 en prof. Thierry verzekeren mij, dat de lezing niet zeker is; men kan ook vertalen, hetgeen meestal geschiedt: „ik heb een man van ==Jahve gekregen".

Sluiten