Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze bezoeking was Hij op ons heil bedacht, gelijk toen Hij Israël in den vuuroven van Egypte en later Juda onder de heerschappij vaneen' nebucadnezar bragt, opdat er aan verderfelijke zeden en invloeden een einde gemaakt en waarachtige bekeering tot Hem, den God onzer vaderen en in dien weg een blijvend volksgeluk zou te weeg gebragt worden.

Wat in dit opzigt het heilig oogmerk was zijner gestrengheid, dat was ook het heerlijk doel, waarmede Hij, naar den rijkdom zijner ontferming, op zijnen tijd de heugchelijkste redding deed geboren worden. Na achttien jaren van verdrukking brak er voor het eerst weder eene lichtstraal door, die het gemoed van den opregten vaderlander met blijdschap vervulde. De inagt, des geweldenaars werd gefnuikt. Niet van eenig mensch, maar van God zelf ging de bevrijding uit der volken van Europa. De man, die in de oogen der menschen onoverwinnelijk scheen te zijn, bezweek voor hooger kracht. Hij, die waande geheel de aarde te beheerschen, werd, gelijk de eik door den stormwind wordt geveld, door de hand des Almagtigen gebroken. Met een leger van meer dan een half millioen, uit twintig natiën zamen gesteld, naar Rusland getrokken, zag hij en door den moed der tegenstanders en inzonderheid door den vroegtijdig ingevallen vreesselijken winter, die Gods hand beschikte, zijne ontzettende heirmagt tot op weinige duizenden na geheel vernietigd. Straks werd bij vernieuwing door de verbondene mogendheden nabij Leipzig eene volkomene zegepraal over hem behaald en hij binnen de grenzen van zijn eigen rijk terug gedrongen.

Met onuitsprekelijke blijdschap werd die tijding ontvangen ook in ons vaderland en terstond vereenigden zich edele en waarheidlievende mannen, om het herstel onzer vrijheid te beproeven en een vasten grondslag voor

Sluiten