Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnen Zoon jezus christus, Het is derhalve over het gebod des geloofs in jeztjs christus , dat ik naar aanleiding van den tekst voor u heb te behandelen. Ik wensch het in dier voege te doen, dat ik I. eerst nader ontwikkele, hoe wij dit gebod hebben te verstaan, m. a. w. wat het is, hetwelk ons, volgens dit woord, door God wordt geboden;

II. dan u voorhoude, waarom het geloof in jeztjs Christus Gods Zoon, met zooveel nadruk door God geboden is,

III. en eindelijk u toepasselijk herinnere, wat hieruit, dat dit geloof een gebod Gods is, tot waarschuwing, aanmoediging en opwekking moet en mag afgeleid worden. God geve mij dit te doen met dien zegen, dat bij

aanvang of toeneming aan dit hooge en heilige gebod alle gehoorzaamheid door ons bewezen worde.

I. Naar het meest aangenomen gevoelen heeft de Apostel johannes dezen zijnen eersten brief geschreven, toen hij reeds eenen zeer hoogen ouderdom bereikt had. Dezelve moest ten geleide verstrekken van zijn Evangelie waarin hij schriftelijk mededeelde, wat hij te Efeze mondeling had verkondigd, te weten, wat hij aangaande jezus christus als het Woord des levens gehoord, gezien en met handen getast had. Dit maakte de hoofdinhoud uit zijner prediking, hetzij die mondeling of schriftelijk geschiedde en waarvan dit het oogmerk was, dat zij, die haar vernamen, in dezen weg zouden komen tot of bevestigd worden in de gemeenschap tot God den Vader en met zijnen Zoon jezus christus. Wat nu ons teksthoofdstuk aangaat, dit bevat eene krachtige \ ermaning, om die gemeenschap met God en christus door haat tegen de zonde, door toeleg op heiligheid,

Sluiten