Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden afgeleid en die ik tot toepasselijke waarschuwing, opwekking en besturing wensch aan te wenden. Is dit, moeten wij zeggen, is dit het gebod Gods, dit wat God boven alles eischt, dat wij in den naam zijns Zoons jezus Christus gelooven zullen, dan is ook dit bovenal duidelijk: vooreerst, hoe groot eene zonde het ongeloof is; ten tweede, hoe volkomen de vrijheid tot gelooven is; en eindelijk, hoe ten volle het gebed om kracht tot gelooven van verhooring verzekerd is.

Is dit het gebod Gods, dat wij gelooven in den naam zijns Zoons jezus Christus, dan is het voor ieder duidelijk, vooreerst, zeg ik, hoe groot eene zonde het ongeloof is. Jezus christus, den Heer der heerlijkheid, het vleesch geworden Woord, den Zoon van God, door God in de wereld gezonden opdat verloren zondaren gered, dezulken die des eeuwigen doods waardig zijn, het eeuwige leven zouden deelachtig worden; dezen, zeg ik, niet te erkennen, te eerbiedigen, aan te nemen, met den mond Hem te roemen, maar met het hart zich van Hem af te keeren en in den wandel Hem te verloochenen, dat is dus niet alleen de grootste dwaasheid, onzinnigheid, het aandoenlijk bewijs eener rampzalige verblinding en der snoodste ondankbaarheid, maar het is ook , daar God het niet aan ons heeft overgelaten of wij al of niet in Hem geloov en willen, maar het geloof heeft geëischt, de grootste oneerbiedigheid en vermetelheid, een zich vergrijpen aan het hoogst gezag, eene zonde, waarvan de gevolgen niet dan ontroerend kunnen wezen. Wat ik u daarom in het belang van u zeiven met hoogen ernst te vragen heb, M. H.! is dit: hebt gij aan dit hoogste gebod reeds gehoorzaamheid bewezen ? Gelooft gij in den Heere jezus christus? Zijn in waarheid uwe oogen geopend over uwe onmetelijke schuld, uw bederf, uwe onreinheid, uwe hulpeloosheid, uw ontzettend gevaar? Zijt gij door het besef daarvan naar Hem uitgedreven? Gevoelt gij in

Sluiten