Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koningrijk aan te merken. Duizenden stichten zich aan lessen van heiligheid, zonder behoefte te gevoelen aan de woorden der zaligheid. Duizenden stellen zich te vreden met eene bedriegelijke zelfvoldoening, zonder te kennen den vrede door Christus. Duizenden rekenen op de vergeving hunner zonden, zonder te hebben aangenomen en in de ziel vereenigd te wezen met den Schuldverzoener, door wien alleen de regtvaardiging is. Zij hebben een zonderling Christendom, een Christendom waarbij men nooit bekommerd is geweest, nooit over zijne zonden werd ontroerd, nooit naar den Heere jezus leerde vragen, geene zielsvereeniging met Hem kent, de zondige vermaken der wereld gerust kan genieten en zelfs vijandschap in het hart hebben tegen hen, die wat al te luide, naar hun oordeel althans, getuigen dat zij in christus zijn.

Maar inderdaad M. H. hetzij gij tot dezulken behoort, hetzij gij aldus denkt en spreekt en handelt, alsof men een Christen kon zijn zonder christus , zalig worden zonder zielsbetrekking tot en vereeniging met den Zaligmaker en het Evangelie hooren zonder ooit het Evangelie met een van schuldbesef verslagen hart te hebben aangenomen, gij Christenen zonder ciirtstus , gij zegt te gelooven, maar aan gelooven heeft uw hart niet het minste deel, gij hebt nog in zijne beginselen zelfs het gebod van God niet beginnen te gehoorzamen. O! dat ik u kon doen beseffen het ontzettende van uw gevaar, het vreeselijke van het oordeel, dat eenmaal, naar zijne regtvaardigheid en heiligheid, aan u zal moeten voltrokken worden. Want dat adams kinderen zondig zijn en zondig wezen willen, dat zij van Gods heilige geboden geene gehouden, maar die allen overtreden hebben, dat is een gruwel in het oog van God: maar dat God medelijden gehad heeft met de ellende van hen die aan dezen gruwel schuldig staan, dat God zijn' Zoon gezonden heeft om de vloek van hen weg te nemen en het eeuwige leven hun te doen deelachtig worden, en dat zij hunne bezoedelde en daar-

Sluiten