Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Sinai uitgesproken, op zich geladen en na dit vonnis, hetwelk de zielen van alle adams kinderen zou getroffen hebben, aan zijn bloedig kruis te hebben genageld, heeft Hij de blijde boodschap van regtvaardiging uit loutere genade in de wereld bekend doen worden en is dit zijn woord, hetwelk Hij alom ons doet bekend maken voorwaar, voorwaar zeg ik u, wie mijn woord hoort en gelooft dien, Die Mij gezonden heeft, komt niet in de verdoemenis, maar gaat uit den dood over in het leven." Dit is de heugelijke tijding, die van Gods wege de wereld door gepredikt wordt: //het zij u bekend, dat door .tezcs Christus vergeving van zonden u verkondigd wordt en dat van alles, waarvan gij niet kunt geregtvaardigd worden door de wet van mozes, een iegelijk, die geloofd, geregtvaardigd wordt."

Er kan geene vreeze bestaan, of gij in Hem den Vader zult welbehagelijk wezen, want Deze zelf heeft Hem in de wereld gezonden, onze ongeregtigheden op Hem doen aanloopen, Hem zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden regtvaardigheid Gods in Hem en doet op Hem door woord en teekenen, door Evangelie en Avondmaal gedurig ons heenwijzen. Gelijk door de ongehoorzaamheid van éénen mensch velen tot zondaars zijn gesteld geworden, alzoo zullen ook door de gehoorzaamheid van éénen velen tot regtvaardigen gesteld worden. Zoover de vloek door adam reikt, zoover moet ook klinken de verkondiging der vergeving, der regtvaardiging door jeztjs Christus. Hier is eene blijde boodschap, zelfs voor den grootsten zondaar. Gij kunt even volkomen en evenzeer om niet met de geregtigheid van Christus bekleed worden, als zij die nooit in gelijke mate met u gezondigd hebben. En zoo gij waarlijk over uwe zonden verslagen, over den toestand uwer zielen bekommerd en naar regtvaardiging voor God en den vrede uws

Sluiten