Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besturen, welgelukzalig is in dit zijn doen, zietdaar wat de tekst getuigt en waarvan ik de overtuiging bij u wenscli te verlevendigen.

I. Tot dat einde wil ik eerst in enkele trekken het bestaan u schetsen van den mensch die, in den hier bedoelden zin, geduriglijk vreest;

II. dan wil ik u de redenen ontwikkelen, om welke zulk een welgelukzalig is te noemen;

III. om ten laatste tot zulk een bestaan u op te wekken en den weg daartoe u aan te wijzen.

I, Het zal ter naauwernood herinnering behoeven, dat het bestaan, hetwelk ik in enkele trekken wensch te schetsen, slechts gevonden wordt bij den wedergeboren mensch, bij hem die veranderd is door de vernieuwing des gemoeds, die door de ware wijsheid, welke van boven is, verlicht, God heeft leeren kennen in zijne hoogheid en majesteit, zijne heiligheid en regtvaardigheid, zijne genade en goedertierenheid; die bepaald is bij de alle denkbeelden overklimmende liefde des Verlossers, welke zich voor Hem overgaf in den dood, die in die liefde met toepassing op zich zeiven heeft leeren gelooven en bij het kruis van christus heeft leeren inzien, hoe afschuwelijk en doemwaardig de zonde is en gewapend is met de gedachte, om aan die vijandin zijner ziel sterke wederstand te bieden. Yan hen, die met eene oppervlakkige deugd zich te vreden stellen, die God en de wereld te gelijk willen dienen, die zich een God hebben gemaakt naar hunne verbeelding en eene zedekunde naar hunnen smaak, in één woord van hen, die nog in den onveranderden natuurlijken staat daarheen leven, kan hier geen sprake wezen. Dezulken

Sluiten