Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt bewaard voor vele overtredingen, deelt in het welgevallen en de gunst des Heeren,

en wandelt in de vertroostingen des Heiligen Geestes.

Overwegen we dit wat nader en wij zullen erkennen moeten, de toestand van zulk een mensch is gelukkig te noemen.

II. Welgelukzalig is de mensch, die geduriglijk vreest, want hij wordt bewaard voor vele overtredingen. Het tegenovergestelde heeft bij hem plaats van hetgeen gebeurt met dien, die zijn hart verhardt. Die zijn hart verhardt, zegt salomo, zal in het kwaad vallen. Geen rampzaliger bestaan, dan dat van den mensch die zorgeloos in de zonde leeft en aandruischt tegen alle roepstemmen tot bekeering en alle indrukken, die dienen moeten om hem den weg der Godzaligheid te doen bewandelen. Het is niet te berekenen tot welke uitersten die mensch komen kan. Elke indruk ten goede, die verwaarloosd, die bestreden wordt, werkt ten kwade, verergert het booze hart, maakt het voor alle volgende indrukken onvatbaarder en afkeeriger. Zielverwoestend is de strijd, die de zondige, aan wereld en ijdelheid verslaafde mensch inwendig tegen de kracht der waarheid op zijn geweten voert. Die hier overwint, is verloren. Verkrachtende de gevoeligheid zijns gewetens, komt o f de vijandschap van zijn zondig hart tegen de waarheid tot hare volle ontwikkeling, of hij vervalt in de ijskoude der doodelijkste onverschilligheid. Hij wordt geheel overgegeven aan een' verkeerden zin. Hij begaat een zedelijken zelfmoord met zijne eeuwige jammergevolgen.

Maar die geduriglijk vreest is gewaarborgd tegen veel verleiding, veel zonden en de lagen en afdwalingen

Sluiten