Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den regtvaardige en den Goddelooze, tusschen dien, die God dient en die Hem niet dient."

Dierbare beloften! Zalige, onuitsprekelijk zalige bewustheid van er in te deelen! Elk, die in de vreeze Gods wandelt en aan zijne daardoor verlichte en bestuurde overtuiging zoekt te beantwoorden, heeft in eene dwaze en boozewereld velerlei tegenstand, miskenningen scheeve oordeelvelling te wachten. Dit kan niet anders, want de duisternis kan het licht niet verdragen, maar al wordt dan ook de Godvruchtige, die naar waarheid kan zeggen, „ ik heb alzoo niet gedaan, om der vreeze Gods wil," al wordt hij ook om dit zijn bestaan bespot, gehaat, gelasterd; die bewustheid, //ik deel in Gods genadig welgevallen" wekt in hem een rustigen en blijmoedigen geest en sterkt hem, om stil en getrouw op den ingeslagen weg te blijven wandelen en met een Apostel te zeggen: ,/mij is het voor het minst dat ik van ulieden geoordeeld worde of van eenig menschelijk oordeel, maar die mij oordeelt is de Heer!"

Nog eenmaal! zalige bewustheid! Wat was het paradijs met al zijne schoonheden en vermaken voor den eersten mensch, toen hij met zijne onschuld ook die bewustheid van Gods welgevallen had verloren? Het was voor hem geen paradijs meer. Hij had het reeds verloren, eer hij er uit gebannen werd, en met een kwaad geweten was de verkoelende en liefelijke avondwind, die anders de gewenschte tegenwoordigheid des Heeren aankondigde, een huilende storm voor zijn beroerd gemoed geworden. Hoe waren al de aftrekkingen zijner bezigheden en al de verstrooijingen van zijn hof onbekwaam om het leed van eenen david te verzachten en hem de zaligheden te vergoeden, die hij te voren gesmaakt had in den vrijmoedigen toegang tot God, nadat hij zich door den misdadigen lust had laten verblinden en zijn geweten

Sluiten