Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit vrije genade in jezus Christus, zonder opzigt tot eenige verdienste, waardigheid of geschiktheid van onzen kant; maar het genot er van, zoolang wij in dit leven zijn, staat in het naauwste verband met de waardering, de besteding dier genadegaven. Als wij den Geest bedroeven door het vleesch in te willigen, ons door de zonde te laten verrassen en niet met teederheid te handelen, dan kan het niet anders, of Hij moet wijken met zijne vertroostingen, de bewustheid des levens wordt afgebroken, wij, worden eene doodigheid ontwaar, die ons twijfelmoedig doet zijn, neergedrukt, vol van onrust en bekommering. Daarentegen, wanneer wij zorgvuldig acht geven op de leiding des Geestes en zijne inspraken opvolgen, verdubbelt Hij niet alleen zijne aanwijzingen, gelijk een getrouw vriend, die onze verbetering zoekt, maar Hij doet ook in te ruimer mate deelen in zijne vertroostingen. Die zich door Hem laten leiden, beschikt en vermeerdert Hij den zaligsten vrede, doet in de bezoekingen van Gods hand, die hen treffen, geen regterlijke straffen zien, maar vaderlijke kastijdingen en sterkt en bemoedigt hen, waar zij miskend, kwalijk behandeld en vervolgd worden. Hoe blonk het gelaat van een step anus, toen hij voor zijne doodvijanden stond! Met welk een heldere geest en eene rustige houding zag men paulus voor den bloedraad, die zijn verderf gezworen had en voor welke hij stond, als ware hij een pest en oproermaker. Zoo doet die Geest hen, welke onder zijne leiding in vreeze blijven wandelen, bedaardheid en sterkte behouden, waar alles zich vereenigt, om die van hen weg te nemen. En Hij, door wien zij zich laten besturen in dit leven, troost hen ook in het uur van sterven, Hij doet hen hunne schuld, die zij zoo dikwerf met tranen beleden, beschouwen als uitgewischt, als geworpen in de diepte der zee. Hij doet hen in de instemming

Sluiten