Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der in naauwgezetheid Hem te dienen. Om daartoe te komen, moeten wij inwendig door de erkentenis der hemelsche waarheid verlicht en veranderd worden. Maar, zoo gij er lust in hebt, ook gij kunt het worden, want het waarachtige licht des Evangelies schijnt nog en Gods krachtige genade wil het door zijnen H. Geest ook in uw hart doen schijnen. Hij wil die verandering in u werken in den weg des geloofs in zijnen Zoon, des geloofs in schulduitdelgende genade door het bloed des kruises, des geloofs in dat kruis van Golgotha, waaraan het handschrift der zonde genageld is en dat het ontzagchelijkst getuigenis aflegt van de verdoemelijkheid der zonde en Gods afschuw van het kwaad, maar ook van zijne ontfermende zondaarsliefde, dat met zielvertroostende, maar indrukwekkende nadruk predikt: //bij God is vergeving, opdat Hij gevreesd worde." O, als een boetvaardig zondaar, die inzien in zijn hart en leven gekregen heeft, in dat kruis leert gelooven en de liefde Gods in zijn hart wordt uitgestort door den H. Geest, dan doet de wederliefde hem vreezen om God te mishagen, dan schrikt hij bij de gedachte van het dierbaar bloed van christüs te vertreden, dan struikelt hij niet dan ondanks zich zeiven, en elke struikeling wekt te grooter afschrik van en waakzaamheid tegen de zonde.

Zoo gij dan waarlijk lust in het voorgestelde gemoedsbestaan hebt, en wenscht zoo gedurig te vreezen, heil u! dit is reeds een begin van hoogere werking. Smeekt om de heiligende genade, neemt dien Middelaar aan, in wien volkomen vergeving u geschonken wordt en geeft u over aan de leiding van Hem, die het werk onzer inwendige verandering begint met onze vleeschelijke gerustheid te doen plaats maken voor eene heilzame onrust en het trotsche zelfbehagen te doen wijken voor de verootmoedigende gevoelens van berouw en boetvaardigheid en die

c

Sluiten