Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zijnen, hoe digter zij zich aan Hem houden, hoe meer zij in zijne en des Vaders liefde leeren gelooven, ook te meer opleidt om in teedere naauwgezetheid, niet als dwazen, maar als wijzen te wandelen.

Die teederheid, die naauwgezetheid, die gedurige vrees om God te mishagen, worde meer uw bestaan, Geliefden! die aanvankelijk zijt vernieuwd, die in den weg des geloofs in Gods Zoon kinderen Gods zijt geworden en tot wien het woord is gerigt, indien gij tot een Yader aanroept dengenen die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een iegelijks werk, zoo wandelt in vreeze den tijd uwer inwoning. Daar moet toch onderscheid gezien worden, tusschen dien die God dient en die Hem niet dient. Of zou dat alleen daarin bestaan, dat wij meer regtzinnig over de waarheid weten te spreken en met verheffing Gods genade in den Gekruisten roemen? Neen! het doel der vergevende genade is onze bekeering, onze verlossing, onze geheele vernieuwing, is dit, dat wij ons daardoor laten bewegen, om ons weder onder God te laten brengen en op den weg van heilige gehoorzaamheid. Er moet teederheid van geweten, er moet naauwgezetheid van wandel, er moet een haten en vlieden van alle zonden zijn. Het mag ons niet genoeg zijn geen kwaad te doen, wij moeten integendeel trachten veel goed te doen. Wij moeten niet vragen, wat ons hart wil, wat de wereld wil, maar wat God wil, wij moeten trachten Hem in alles welbehagelijk te wezen. Dat is eene moeijelijke oefening, want niet alleen zijn er maar weinig naauwgezette en daarentegen vele onbedachtzame menschen rondom ons, maar wij hebben ook onze eigene loszinnige natuur hier tegen. Toch is die oefening noodzakelijk. Want als wij niet getrouw luisteren naar de stem van God, als wij ons laten medeslepen door de zeden en gewoonten eener loszinnige wereld, als ons hart ons moet

Sluiten